KURUMSAL ÜRÜNLER

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ne) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan ve sigortalanmış buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde köy genelinde kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem riskleri) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilir.

Poliçeleşme Süreci

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ne) kayıtlarını yaptırmış olması veya güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

Primlerin Ödenmesi

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sigortasında, poliçede yazılı primin %60' ı Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbar Süreci

Sigorta ettirenin/sigortalının rizikonun gerçekleşmesi durumunda hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlgili yıl için köyün gerçekleşen verim ortalamasının, köyün poliçede yazılı eşik verim değerinin altında kalması durumunda köyde bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır.

Köyün gerçekleşen verim ortalamasının köyün eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise köyde bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

Köyün gerçekleşen verim ortalamasının ilanından itibaren en geç 30 gün içerisinde, hesaplanan tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Ürününde TARSİM'in Uyguladığı İndirimler

  • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
  • Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 40 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
  • Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %10 oranında “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
  • Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.
  • Aynı ürün ve ada/ parselde hem Bitkisel Ürün Sigortası hem Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin Bitkisel Ürün Sigortası poliçesine poliçe primi üzerinden %10 oranında “Çift Poliçe İndirimi” uygulanır. Çift poliçe indirimi Bitkisel Ürün Sigortası poliçesinde yer alır.
  • Şehit ve gazi yakını olan sigortalı üreticinin, şehit ve gazi yakını belgesini ibraz etmesi durumunda, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Şehit/Gazi Yakını İndirimi” uygulanır.
  • Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde, “sözleşmeli üretim yönetim sistemine kayıtlı olarak”, doğrudan alıcı ile ya da üyesi veya ortağı olduğu tarımsal amaçlı örgüt kanalıyla sözleşmeli olarak tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere ait ürün ve hayvanların sigorta edilmesi halinde; poliçe primi üzerinden %5 oranında, “sözleşmeli üretim indirimi” uygulanır.
  • Toplam indirim tutarı poliçe priminin %50’sini geçemez.