KURUMSAL ÜRÜNLER

Gelir Koruma Sigortası

Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu (Havuz) tarafından, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’ nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile ekimi yapılacak buğday ürününde; bu Genel Şartlar kapsamında teminat altına alınan hallere bağlı olarak meydana gelecek verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı gelir kaybı riski teminat altına alınır.
 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

 • Bu sigorta ile ekimi yapılacak buğday ürününde; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgâr, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı gelir kaybı riski teminat altına alınır.
 • Bu sigorta ile buğday ürününün ekmeklik ve makarnalık çeşitleri ile isteğe bağlı olarak bu ürünün sap kısmı teminat kapsamına alınır.

Poliçeleşme Süreci

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ye) kayıtlarını yaptırmış olması veya güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

Primlerin Ödenmesi

 • Gelir Koruma Sigortasında, poliçede yazılı primin %60'ı Devlet tarafından karşılanır.
 • Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme Süreci

 • Sigorta ettiren/sigortalı ekilen tohumun çıkışının olmaması halinde, sözleşmenin akdedildiği yılın 31 Aralık tarihine kadar, sözleşmenin akdedildiği yılı takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar oluşacak hasarları ihbar etmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra gerçekleşecek hasarlar için sigorta ettirenin/sigortalının ihbar yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Tazminat hesabında, parselin gerçekleşen geliri ile parselin korunan gelir değeri arasındaki fark baz alınır. İlgili yıl için parselin gerçekleşen gelir değerinin, parselin korunan gelirinin altında kalması durumunda sigortalı üretici tazminat almaya hak kazanır. Parselin gerçekleşen gelir değerinin, parselin korunan gelir değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilgili parsel için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat tutarı ile ilgili diğer hususlar tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.
 • Gerçekleşen verimin ve gerçekleşen fiyatın belirlenmesinden itibaren en geç 45 gün içinde Genel Şartlar kapsamında tazminat miktarı tespit edilip sigortalıya ödenir.

Gelir Koruma Sigortası'nda TARSİM'in Uyguladığı İndirimler

 • Gelir Koruma Sigortasında, poliçede yazılı primin %60'ı Devlet tarafından karşılanır.
 • Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.
 • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 40 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %10 oranında “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Şehit ve gazi yakını olan sigortalı üreticinin, şehit/gazi yakını belgesini ibraz etmesi durumunda, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Şehit/Gazi Yakını indirimi” uygulanır.
 •   Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde, “sözleşmeli üretim yönetim sistemine kayıtlı olarak”, doğrudan alıcı ile ya da üyesi veya ortağı olduğu tarımsal amaçlı örgüt kanalıyla sözleşmeli olarak tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere ait ürün ve hayvanların sigorta edilmesi halinde; poliçe primi üzerinden %5 oranında “Sözleşmeli Üretim İndirimi” uygulanır.
 • İndirimler ve Ek Prim Uygulamalarında; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen tüm kayıt sistemleri esas alınarak düzenlenen önbilgi formu ve/veya poliçenin tanzim edildiği tarihteki bilgileri üzerinden indirim/sürprim uygulanır. Poliçe tanziminden sonra sigortalı işletme sahibinin değişmesi durumu poliçe tanzim aşamasındaki primi etkileyen indirim/sürprim faktörlerini değiştirmez.
 • Toplam indirim tutarı poliçe priminin %50’sini geçemez.