KURUMSAL ÜRÜNLER

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

 

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

İsteğe bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla;

a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar (Dar Kapsamlı tarifede ve aşılı ari bölge olan; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kalan İlçelerinde şap hastalığı teminatı verilmez),

b) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar (Dar kapsamlı tarifede, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar kapsama alınabilmektedir.)

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

ç) Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

teminat kapsamına alınabilmektedir.

Poliçeleşme Süreci

Yetiştirici; Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme/değerlendirme organizasyonunu başlatır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme/değerlendirme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

Primlerin Ödenmesi

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbar Süreci

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0850 250 82 77) hasar ihbarı yapılır. Ayrıca; “TARSİM MOBİL ve TARSİM WEB” uygulamaları ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Ürününde TARSİM'in Uyguladığı İndirimler

1. Sadece geniş kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda belirtilmiştir.

a) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, mevcut tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır. 

b) Arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı veya zeyilname ile arilik indirimi verildiği takdirde; 

 • Kümülatif hasar prim oranının, %50’nin altında kalması halinde, uygulanan indirim oranı aynen devam eder.

 • Kümülatif hasar prim oranının, %51-70 olması halinde, indirim oranı %50 oranında azaltılır.

 • Kümülatif hasar prim oranının, %70’ in üzerinde olması halinde, indirim hakkı düşer.

c) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında, “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

ç) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %10 oranında, “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır. 

d) Poliçe düzenleme esnasında Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde kayıtlı sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-30 aralığında olan 1-30 baş ölçekli işletmelere poliçe primi üzerinden %15 indirim uygulanır. 

e) İlgili mevzuata uygun yenilenebilir enerji kaynağı olan aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmelerinde poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

2. Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda belirtilmiştir.

a) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam poliçe primi üzerinden %5 indirim uygulanır.

b) Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.

c) Şehit ve gazi yakını olan sigortalı üreticinin, şehit/gazi yakını belgesini ibraz etmesi durumunda, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Şehit/Gazi Yakını İndirimi” uygulanır.

3. Kamu veya özel sektör tarafından uygulanan ve/veya uygulanacak hayvancılığın; “geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması, sürdürülebilir şartların oluşturulması ve yetiştirici maliyetlerinin azaltılması” kapsamındaki projelerin desteklenmesi için projeler kapsamında sigorta edilecek hayvanlar için düzenlenecek hayvan hayat sigortaları poliçelerine, poliçe primleri üzerinden uygulanacak indirim oranı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir. 

4. İndirimler ve Ek Prim Uygulamalarında; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen tüm kayıt sistemleri esas alınarak düzenlenen önbilgi formu ve/veya poliçenin tanzim edildiği tarihteki bilgileri üzerinden indirim/sürprim uygulanır. Poliçe tanziminden sonra işletmede yer alan hayvan sayısının, hayvanların yaşının ve sigortalı işletme sahibinin değişmesi durumu poliçe tanzim aşamasındaki primi etkileyen indirim/sürprim faktörlerini değiştirmez. 

5. Toplam indirim tutarı poliçe priminin %50’sini geçemez.