KURUMSAL ÜRÜNLER

Bitkisel Ürün Sigortası

 

 

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için;

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
 • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
 • Kuşların, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik) ürünleri ile ayçiçeği (sertifikalı tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,
 • Yağmur riskinin, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı,
 • Don riskinin, meyve ve bağ fidanlarında neden olduğu miktar kaybı zararı ile şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates (salçalık), domates (sofralık), biber (chili), biber (dolmalık), biber (sivri, çarliston), biber (salçalık), biber (kırmızı), biber (kapya), biber (üçburun), biber (kaliforniya), biber (macar), biber (jalapeno), biber (turşuluk), patlıcan ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar

teminat kapsamına alınmaktadır.

İsteğe Bağlı Durumlar

 • Don riskinin yaş meyvelerde ve yağ gülünde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin neden olduğu zararlar,
 • Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskını, yaban domuzu zararı risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı,
 • Sıcak havanın, altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme; üzümlerde ise çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi şeklinde neden olduğu miktar kaybı

teminat kapsamına alınabilmektedir.

*İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı riskleri ile fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riskinin neden olduğu tam hasarlar (*) üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir.

Poliçeleşme Süreci

Sigorta işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerinize dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarınızı güncellemiş olmanız gerekmektedir. ÇKS kayıtlarınızı güncellemenizin ardından ürününüzü sigortalatmak için TARSİM’e üye sigorta şirketinize veya acentenize başvurabilirsiniz. Sigorta şirketiniz veya acenteniz TARSİM sistemine girerek çifçi bilgilerinizin sorgulamasını yapar. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sisteminde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından tercihinize göre SMS veya e-posta olarak tarafınıza gönderilir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı riskleri ile poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.

Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem ile sel ve su baskını risklerine; Alçak tüneller için ise sadece içindeki ürüne dolu, dolu kalite kaybı, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılır.

Primlerin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Meyve ürünlerinde, ek olarak alınan don riski için; meyve ve bağ fidanlarında don riski ile şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates (salçalık), domates (sofralık), biber (chili), biber (dolmalık), biber (sivri, çarliston), biber (salçalık), biber (kırmızı), biber (kapya), biber (üçburun), biber (kaliforniya), biber (macar), biber (jalapeno), biber (turşuluk), patlıcan ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olacak dolu pakete dahil don riski için; primin 2/3’ü Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbar Süreci

Bitkisel Ürün Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı veya acenteniz aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleriniz için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Bitkisel Ürününde TARSİM'in Uyguladığı İndirimler

 • Hasar önleyici ve azaltıcı önlemleri alınan ürünlerin tarife fiyatlarında aşağıda belirtilen indirimler uygulanır.

  a) Dolu ağı örtülen ürünler için; dolu ve dolu kalite kaybı teminatı tarife fiyatının %50’si.

  b) Rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için don teminatı tarife fiyatının %25’i, turunçgillerde (portakal, mandalina, altıntop, limon, kamkat) %35’i.

 • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Parselde son yılda hasar olmaması ve kesintisiz poliçe düzenlenmesi kaydıyla, ardışık hasarsız yıl sayısı göz önüne alınarak dolu paket primi üzerinden indirim uygulanır
 • Kesintisiz son 2 yıl don teminatı almış ve hasar almamış parsellerde ilgili yılda don teminatı alarak poliçe yenilemesi durumunda, parselde herhangi bir riskten dolayı sürprim olmaması koşulu ile don tarife primi üzerinden indirim uygulanır.
 • Son üretim yılında muafiyet altında kalan hasarlı parsellere sürprim uygulanmamış olması kaydıyla dolu paketi ve don riski teminat kapsamında ise don tarife primleri üzerinden, %5 nispetinde hasarsızlık indirimi uygulanır.
 • İlgili yılda teminat kapsamındaki herhangi bir risk nedeniyle sürprim alan bir parselde hasarsızlık indirimi uygulanmaz
 • Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Aynı ürün ve ada/ parselde hem Bitkisel Ürün Sigortası hem Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin son yaptırdığı poliçesine %5 oranında “Çift Poliçe İndirimi” uygulanır.
 • Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden %5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave %5 olmak üzere toplamda %10 prim indirimi uygulanır.
 • Toplam indirim tutarı poliçe priminin %50’sini geçemez.