KURUMSAL ÜRÜNLER

Arıcılık Sigortası

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.

Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

Bu sigorta, kovanların;

 • Fırtına,
 • Hortum,
 • Yangın,
 • Heyelan,
 • Deprem,
 • Taşıt Çarpması
 • Sel ve Su Baskını
 • Vahşi Hayvan Saldırısı,
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.,

nedeniyle doğrudan uğradığı zararları, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde temin eder.

Poliçeleşme Süreci

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlarını güncellemiş olan yetiştirici; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı kovanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gerekli kontrol ve inceleme yapılır. İnceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini basılı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalı üreticimize verir.

Primlerin Ödenmesi

Arıcılık Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbar Süreci

Arıcılık Sigortasında; teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0850 250 82 77) hasar ihbarı yapılır. Ayrıca; “TARSİM MOBİL ve TARSİM WEB” uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

Arıcılık Ürününde TARSİM'in Uyguladığı İndirimler

 • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 40 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden 10% oranında “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Şehit ve gazi yakını olan sigortalı üreticinin, şehit ve gazi yakını belgesini ibraz etmesi durumunda, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Şehit ve Gazi Yakını İndirimi” uygulanır.
 • Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde, “sözleşmeli üretim yönetim sistemine kayıtlı olarak”, doğrudan alıcı ile ya da üyesi veya ortağı olduğu tarımsal amaçlı örgüt kanalıyla sözleşmeli olarak tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere ait ürün ve hayvanların sigorta edilmesi halinde; poliçe primi üzerinden %5 oranında “Sözleşmeli Üretim İndirimi” uygulanır.
 • İndirimler ve Ek Prim Uygulamalarında; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen tüm kayıt sistemleri esas alınarak düzenlenen önbilgi formu ve/veya poliçenin tanzim edildiği tarihteki bilgileri üzerinden indirim/sürprim uygulanır. Poliçe tanziminden sonra sigortalı işletme sahibinin değişmesi durumu poliçe tanzim aşamasındaki primi etkileyen indirim/sürprim faktörlerini değiştirmez.
 • Toplam indirim tutarı poliçe priminin %50’sini geçemez.