Hakkımızda

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Ülkemizde Katılım Sigortası ismiyle anılan Tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır.

Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım sigortacılığı katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetlerini ifade eder. Katılım sigortası kısaca, yardımlaşma ve dayanışma usulüne göre çalışan sigortadır. Katılım sigortacılığında; sigortalıların katkı primleri yardımlaşma ve dayanışma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan havuzda toplanır ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım esaslı olarak düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Neova Katılım Sigorta A.Ş. Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi ifade eder.

Katılım Havuzu: Katılım esaslı faaliyetlerden kaynaklı finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği Katılım Havuzunu ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.