Katılım Sigortacılığı Nedir?

Neova Katılım Sigorta, Katılım Sigortacılığı uygulamalarından olan “Tekâfül” uygulamasını esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Tekâfül; fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım esaslı olarak düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Neova Katılım Sigorta A.Ş. Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Müşteri/Risk Havuzu: Katılım sigorta şirketi tarafından vekil/ortak sıfatıyla katılım esaslarına göre yönetilen; müşterilerin katkı payı, müşterilerin katkı paylarından elde edilen finansal gelirler, tazminat ödemeleri, tazminat karşılıkları ve bunlara bağlı diğer gelir ve yükümlülüklerin şirket hesaplarından bağımsız olarak izlendiği risk fonudur.

Katılım Reasüransı: Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Bakiye İadesi: Katılım havuzundan belirli bir dönem sonunda sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır.

Katılım Sigortacılığının Temel İlkeleri

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması
  • Primlerin toplandığı prim havuzunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması
  • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan yani sigortalılardan toplanan primlerin şirket Danışma Komitesi tarafından cevaz verilen faiz dışı piyasa araçlarında (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb) değerlendirilmesi
  • Dinen meşru görülmeyen iktisadi kıymetlere sigorta teminatı verilmemesi ve bu konuda seçici davranılması
  • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması