Hakkımızda

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Katılım esaslı sigortacılık mevzuatı ve danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde icra edilen sigortacılık faaliyetine “Katılım Sigortacılığı” denilmektedir.

Katılım esaslı olarak düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Neova Katılım Sigorta A.Ş. Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım sigortacılığı kapsamında oluşturulan katılım sigorta havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde katılım esaslı reasürans şirketleri aracılığıyla teminat altına alınmasını ifade eder.

Katılım Sigortacılığının Temel İlkeleri

  • Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi,
  • Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması,
  • İslami kurumsal yönetişim mekanizmasının kurulması (danışma komitesi, katılım uyum birimi, katılım iç denetim mekanizması),
  • Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi,