Geleceğin
Sigortacılığı

KATILIM SİGORTACILIĞI

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Ülkemizde Katılım Sigortası ismiyle anılan Tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır.

Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

İlgili mevzuat tarafından yapılan diğer bir tanımlama olarak Tekâfül; Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Genel İlkeleri


İslami Finans alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların istifade etmesi amacıyla standartlar belirleyen kısa adı AAOIFI olan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions tarafından belirlenmiş olan tekâfül standartlarında Katılım Sigortacılığı Sisteminin temel ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır;

 • • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması
 • • Primlerin toplandığı prim havuzunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması
 • • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan yani sigortalılardan toplanan primlerin şirket Danışma Kurulu tarafından cevaz verilen faiz dışı piyasa araçlarında (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb) değerlendirilmesi
 • • Dinen meşru görülmeyen iktisadi kıymetlere sigorta teminatı verilmemesi ve bu konuda seçici davranılması
 • • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması

AAOIFI tekâfül standartları gereğince Neova Sigorta katılım sigortacılığı prensiplerini özenle uygulamakta, faaliyet gösterdiği branşlardaki bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami riayet etmektedir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Farkları


Katılım Sigorta

Geleneksel Sigorta

Karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bir teberru/bağış sözleşmesidir.

Sigortalıların poliçelerin alıcısı olduğu, bir satın alma sözleşmesidir.

Risk paylaşımı esasına dayanır.

Risk transferi esasına dayanır.

Sigorta şirketi katılımcıların adına sigortacılık faaliyetlerini yürütür ve sigortacı yerine, operatör/işletmen olarak adlandırılır.

Sigortalılar ve şirket arasında birebir bir ilişki mevcuttur.

Katılımcılar risk fonunun da sahibi olduğu için sigortalama riskini üstlenir.

Sigorta şirketi sigortalama riskini üstlenir.

Toplanan katkılar katılımcıların ortak sahipliğinin olduğu risk fonuna aktarılmakta ve operatör tarafından yönetilmektedir.

Ödenen primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir.

Risk fonundaki ve pay sahiplerinin fonundaki varlıklar katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarına yönlendirilir.

Yasal düzenlemelerde belirlenen kurallar dışında herhangi bir sınırlama mevcut değildir.

Mevcut sigortacılık mevzuatına ek olarak Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe tabidir.

Mevcut sigortacılık mevzuatına tabidir.

Operatör şirket fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan danışma komitesinden hizmet alır.

-

Şirketin ve katılımcıların gelirleri ayrı hesaplarda takip edilir.

Şirketin birer bilançosu ve gelir tablosu mevcuttur.

Katkıların katılım reasüransı şirketine devredilmesi gerekmektedir. Ancak katılım reasüransı şirketinin yokluğu durumunda belli şartlarla konvansiyonel reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade edilmiştir.

Primler (ve risk) reasürans şirketine devredilir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Modeller


Mudarebe Modeli
Özellikle Malezya, Endonezya gibi uzak doğu ülkelerinde benimsenen bir modeldir.

Mudarebe modelinde şirket toplanan primlerin işletilmesinden ve idaresinden sorumlu bir müteşebbis gibi hareket etmektedir. İşletilen havuzda dönem sonu kalan bakiye ve havuza ait meblağdan elde edilen yatırım kazancı şirket ve havuz arasında önceden belirlenmiş bir oran dahilinde paylaştırılır.

Dönem içerisinde oluşan direkt ve dolaylı hasar giderleri ile retekâfül/reasürans giderleri katılımcı havuzundan karşılanmakta, diğer giderler ise şirketin kendi sermayesi tarafından üstlenilmektedir.

Vekâlet Modeli
Bu modelin temel ilkesi şirketin poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmesidir. Şirketin rolü havuza ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş maktu veya nisbi bir ücret mukabilinde yerine getirmektir. Şayet bu işlemlerden şirket pay almıyorsa bu sisteme “Ücretsiz Vekalet” ücret alıyorsa “Ücretli Vekâlet” adı verilir.

Bu modelde şirketin alacağı vekâlet ücreti dönem başlarında belirlenir. Genel yönetim giderleri şirketin vekâlet ücretinden karşılanır ve bu ücretin yetmediği durumlarda şirket sahipleri bu eksiği kendileri karşılar. Giderlerin alınan ücretten düşülmesi ve varsa yatırım gelirlerinden şirketin payının eklenmesi sonucu şirketin kazancı ortaya çıkar. Havuzda kalan miktar ise poliçe sahiplerine aittir, şirket herhangi bir pay alamaz.

Hibrit Model
Hibrit model mudarebe ve vekâlet modellerin karması olarak ortaya çıkmış bir sistem olup hâlihazırda dünya üzerinde sıklıkla uygulanan bir modeldir.

Bu modelde teknik yani sigortacılık işlemleri için vekâlet, mali yatırım işlemleri için ise mudarebe usulü benimsenmektedir.

Vekâlet Vakif Modeli
Tercih ediliş bakımından pek sık rastlanılmayan ve genellikle Pakistan’da örnekleri görülen Vakıf modelinde sigorta şirketi bir vakıf veya bağış kurumu oluşturmaktadır. Katılımcılar, kurulan vakıfta oluşturulan fona katkıda bulunmaktadırlar. Diğer işleyiş kuralları ise vekâlet modelindeki gibidir.

Şirket Uygulamaları


Şirketin Uyguladığı Model


Neova Sigorta faaliyet gösterdiği tüm sigorta branşlarında katılım sigortacılığı ilkelerini benimsemiş olup poliçe düzenlenmesi, hasar ödemeleri, yatırım faaliyetleri ve diğer alanlarda faizsizlik esasına azami riayet göstermektedir.

Şirketimiz sigortacılık faaliyetlerini kapsayan teknik işlemlerde Ücretli Vekâlet, yatırım faaliyetlerini içeren mali işlemlerde ise Mudarebe modelini benimsemiştir.

Vekâlet ve Mudarebe ücret oranları her yıl başında belirlenmekte ve o yıl içinde müşteri aleyhine olacak bir değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır. Ancak müşteri lehinde olacak oran ayarlamaları mümkündür. Yıllar itibariyle uyguladığımız oranlar aşağıdadır.

 

TEKNİK İŞLEMLERDE VEKÂLET ÜCRETİ ORANI

MALİ İŞLEMLERDE MUDAREBE ORANI

2010

35%

20%

2011

33%

20%

2012

33%

20%

2013

32%

20%

2014

35%

20%

2015

27%

20%

2016

23%

20%

2017

25%

30%

2018

29%

30%

2019

30%

40%

Şirket Uygulamaları


Teknik ve Mali İstatistikler


Şirket Uygulamaları


Bakiye İadesi


Bakiye İadesi Nedir?
Katılım Sigortacılığı sisteminde toplanan primler teberru (bağış) mahiyetinde kabul edilmekte olup toplanan bu tutarlar risk fonunda biriktirilmektedir. Bakiye İadesi; dönem sonunda, fondan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır. Bakiye iadesi Katılım Sigortacılığı ilkelerinden biri olmayıp, her döneme özel şartlar dikkate alınarak işlemler yapılmaktadır.

Bakiye iadesiyle alakalı teferruatlı bilgi için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta, dönem sonlarında risk fonunda biriken pozitif bakiyeleri AAOIFI standartları gereğince tamamen veya kısmen risk fonunda tutma, hayır işlerinde sarf etme veya ilgili dönem fona pozitif katkı yapan katılımcılar arasında katkıları nispetinde nakden paylaştırma yollarından birini veya birkaçını birden uygulamaktadır.

Yıllar itibariyle bakiye uygulamalarımız aşağıdadır;

BAKİYE HESAPLAMALARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toplam Teknik Gelir

23.615.857

60.752.906

82.198.432

146.181.854

238.171.201

364.250.568

622.782.408

942.428.547

866.604.751

Teknik İşlemlerde Vekâlet Ücreti Oranı

35%

33%

33%

32%

35%

27%

23%

25%

29%

Şirket Vekâlet Ücreti

8.265.550

20.048.459

27.125.483

46.778.193

83.359.920

98.347.653

143.239.954

235.607.137

251.315.378

Toplam Genel Yönetim Giderleri

13.636.368

24.368.694

30.510.787

47.954.534

72.629.369

94.180.250

124.894.011

172.759.301

190.012.720

Teknik İşlemlerde Şirket Kârı

-5.370.819

-4.320.235

-3.385.305

-1.176.341

10.730.552

4.167.404

18.345.942

62.847.836

61.302.658

Mali İşlemlerde Mudarebe Oranı

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

Mali İşlemlerde Şirket Kârı

913.402

2.353.092

2.245.448

2.235.227

5.311.849

6.214.571

13.597.369

33.346.076

68.267.583

Toplam Vergi Sonrası Kâr

-13.728.039

-8.742.220

3.336.074

19.768.463

19.387.401

12.344.622

89.148.847

97.928.921

105.831.570

Toplam Şirket Kârı

-4.457.416

-1.967.142

-1.139.857

1.058.886

12.573.403

8.089.101

25.421.568

75.101.146

101.347.818

Toplam Risk Fonu Bakiyesi

-9.270.623

-6.775.078

4.475.931

18.709.577

6.813.998

4.255.521

63.727.279

22.827.775

4.483.751

 

BAKİYENİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ALANLAR

 

Toplam Bakiye

Katılımcılara
Dağıtılan

Bağış

Bağış Yapılan Kurum

Fona İade

Karz Geri Ödemesi

2010

-9.270.623

-

-

-

 

-9.270.623

2011

-6.775.078

-

-

-

 

-6.775.078

2012

4.475.931

-

-

-

4.475.931

-

2013

18.709.577

-

-

-

18.709.577

-

2014

6.813.998

292.045

500.000

Soma maden faciası mağdurları

6.021.953

-

2015

4.255.521

-

-

-

4.255.521

-

2016

63.727.279

5.000.000

-

-

58.727.279

-

2017

22.827.775

5.000.000

-

-

17.827.775

-

2018

4.483.751

7.500.000

-

-

4.483.751

-

 

Şirket Uygulamaları


Katılım Reasürans Uygulamaları


Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin mükerrer bir şekilde tekrar sigortalanmasına denir. Reasürans işlemi sigorta şirketinin, aynı dönemde çok fazla hasar meydana gelmesi ve şirketin sermaye yapısına menfi etkisi olması riskine karşı yapılan kendi kendini sigortalaması amacıyla yapılır.

Reasürans işlemi ülkemizde ve dünyada münhasıran reasürans işlemi yapan şirketler tarafından icra edilmektedir. Ülkemiz sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir oranın üzerindeki risklerini reasürans yaptırmaları zorunludur.

Sigorta hakkında çalışmalar yapan İslam alimleri reasürans işleminin dinen sakıncalar barındırdığını ifade etmekle birlikte bu işlemin de katılım usulüyle yapılabileceğini belirtmişlerdir. Bu amaçla dünyanın farklı yerlerinde katılım reasürans şirketleri (retekafül) kurulmuştur.

Katılım sigorta şirketleri yapıları gereği katılım reasürans şirketleriyle çalışmak durumundadırlar. Ancak katılım reasürans şirketlerinin sayı ve kapasite olarak yetersiz olması sebebiyle, danışma komitelerinin onayıyla, geleneksel reasürans şirketleriyle çalışılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Neova Sigorta’nın 2017 yılında çalıştığı reasürans ve katılım reasürans şirketleri aşağıdadır;

REASÜRÖR ADI

NOTU

FAALİYET MERKEZİ

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş

B+

TÜRKİYE

MAPFRE RE

A

İSPANYA

HANNOVER RE

A+

ALMANYA

HELVETIA RE

A

İSVİÇRE

LABUAN RE

A-

BAHREYN

ARIG RE

B++

BAHREYN

KUWAIT RE

A-

KUVEYT

ARAB RE

B+

LÜBNAN

TRUST RE

A-

BAHREYN

SAUDI RE

BBB+

SUUDİ ARABİSTAN

CCR, PARIS

A++

FRANSA

CCR, ALGERS

B+

CEZAYİR

MS FRONTIER RE

A

BERMUDA

AMLIN RE

A+

İNGİLTERE

EVEREST RE

A+

ABD

ODYSSEY RE

A-

FRANSA

SIRIUS RE

A-

İSVEÇ

QBE

A+

İNGİLTERE

DEVK

A+

ALMANYA

HOUSTON CAS COMPANY

A+

ABD

IGI

A-

BERMUDA

BARENTS RE

A

İNGİLTERE

EMIRATES RE

A-

B.A.E.

MUNICH RE

A+

ALMANYA

GIC of INDIA

A-

HİNDİSTAN

 

Şirket Uygulamaları


Likidite İmkanı Uygulamaları


Karz-ı Hasen, ülkemizdeki kullanım şekliyle Likidite İmkânı, risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması halinde şirketin, yaşanan açığı fonlama yoluyla kapatmasına verilen isimdir. Şirket açığın kapatılması için fona verdiği bu tutarı karşılıksız verebileceği gibi sonradan fonda oluşacak pozitif bakiyeden geri almak suretiyle borç olarak da verebilir.

Neova Sigorta, oluşan açığın telafisi için fona verdiği borcu, fonun ilerleyen dönemlerdeki fazlalığından hiçbir ek bedel talep etmeden geri almaktadır.

DANIŞMA KURULU ŞEHADETNAMELERİ

Nisan 2018’den itibaren Danışma Kurulu Üyelerimiz

Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai (Başkan) Detay

ADI SOYADI:
Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai

Kuveyt Üniversitesi Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi eski dekanıdır. 1996 yılında Riyad İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'nde Yüksek Yargı Enstitüsü'nden doktorasını aldı. Görev aldığı kurumlar;

 • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Başkanı
 • Zekat, Zekat Evi Şeriat Kurulu Üyesi
 • Çağdaş Zekat Meseleleri Dünya Teşkilatı Üyesi
 • Kuveyt Vakıf ve İslam İşleri Bakanlığı üyesi.
 • Kuveyt Üniversitesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
 • Kuveyt Kalkınma ve Konut Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı.
 • Finans Merkezi Fonu Şeriat Kurulu Başkanı
 • Menkul Kıymetler Grubu Fonu Şeriat Kurulu Başkanı.

Dr. Anwar Shuaib Al-Salem Detay

ADI SOYADI:
Dr. Anwar Shuaib Al-Salem

Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Fıkıh ve Hukuk Anabilim Dalı başkanıdır ve 1999 yılında  Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Görev aldığı kurumlar;

 • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Üyesi
 • Muthanna Yatırım Şirketi Şeriat Kurulu Başkanı

Dr. Mubarak bin Jazza Al-Harbi Detay

ADI SOYADI:
Dr. Mubarak bin Jazza Al-Harbi

2008'den beri Kuveyt Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk ve Şeriat Politikaları Bölümü başkanıdır. Görev aldığı kurumlar;

 • Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi Konseyi Üyesi
 • Kuwait Finance House Fetva ve Şeriat Denetleme Kurulu Üyesi
 • Gulf Investment House Fetva ve Şeriat Denetleme Kurulu Üyesi
 • İslami Mali Yardım Kuruluşunun Fetva Komitesi Üyesi

Halil Gönenç Detay

ADI SOYADI:
Halil Gönenç

Özel medrese öğrenimi ile yetişti. Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belağat, Kelam, Fıkıh Usulü ve Fıkıh, Tefsir Usulü ve Tefsir, Hadis Usulü ve Hadis okudu. Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-76) müftülükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Fıkıh ve Tefsir hocalığı yaptı. 1992’de Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarıfından kendisine fahri doktorluk payesi verildi.

Doç. Dr. Abdullah Durmuş Detay

ADI SOYADI:
Doç. Dr. Abdullah Durmuş

2002 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda danışma kurulu uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler/İslam Hukuku’ndan ‘’Fıkhî açıdan günümüz para mübadelesi işlemleri ‘’ tezi ile  2008 yılında doktorasını almıştır. Üniversitelerde İslam Hukuku ve İslami Finans dersleri vermiştir. Ulusal/Uluslararası dergilerde İslami Finans konularında çok sayıda makaleleri, raporları ve araştırmaları yayınlanmıştır.

Görev aldığı kurumlar;

 • Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
 • Şırnak Üniversitesi Rektörlük Senato Üyeliği
 • Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, Yrd. Doçent
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinin Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, Doçent

Mehmet ODABAŞI Detay

ÖĞRENİM DURUMU:

1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk okul ve İmam – Hatip Lisesini (1993) Sivas'ta bitirdi. Lise'de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1998 yılında buradan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku doktora tez dönemindedir. 1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu'nun yayınladığı "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eseri "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye çevirdi.

LİSANS

1993-1998 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

YÜKSEK LİSANS

2002-2005 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı
Tez Konusu: "Amelü Ehli'l-Medine Anlayışının İmam Malik'in Fıkıh Doktrinine Etkileri"
THE THEORY OF MADINAN AMAL AND İTS EFFECTS ON THE JURISPRUDENCE OF AL-IMAM MALIK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin ATAR

DOKTORA (Devam Ediyor)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı - 2005
Tez Konusu: "BİR MENKUL KIYMET TÜRÜ OLARAK SUKÛKU'L-İCÂRE VE İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
"SUKUK AL-IJARAH AS A TYPE OF SECURITIES AND ITS EVALUATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW"
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Yaran

BAZI ESERLERİ

1. "Faizsiz Bankacılık Standartları", AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye (Tercüme, İsak Emin Aktepe ile birlikte.), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.
2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008.
3. Muhtasar Fethu'l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.
4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay, İstanbul 2002.
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme), Polen Yay., İstanbul 2005.
6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul 2001.

2009-2018 Dönemi Danışma Kurulu Üyelerimiz

Doç. Dr. Anwar Shuaib ABDULSALAM Detay

ADI SOYADI:
Anwar Shuaib ABDULSALAM

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Ezher Üniversitesi / Kahire

1996

Doktora

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Ezher Üniversitesi / Kahire

1999

Doçentlik

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Kuveyt Üniversitesi / Kuveyt

 

 

Yüksek Lisans Tezi:

“İslam Hukukunda Tartışmalı Delillerin Tarihî Gelişimi ve Kuralları – Şer’u Men Kablenâ’nın (İslam’dan Önceki Şeriatların) Kaynak Değeri”,
Ezher Üniversitesi, 1996.

 

Doktora Tezi:

“Fıkıh Usülü Kavramlarının Doğuşu, Gelişmesi ve Kuralları”,Ezher Üniversitesi, 1999.

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN

UNVANI VE ADRESİ: Kuveyt Üniversitesi – Şeriat Fakültesi, PK. 17438 Halidiyye / Kuveyt
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI: Fıkıh ve Fıkıh Usulü Bölümü Başkanı

Dr. İsmail HALİTOĞLU Detay

ADI SOYADI:
İsmail HALİTOĞLU

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Doktora

Tarihi

17/04/2007

Diplomayı Veren Üniversite

Bursa Uludağ Üniversitesi

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

İslam Hukuku

Tezin Adı

“Ahkâmü’s-sûk li Yahyâ İbn Ömer el-Endelüsî – Tahkik”

Master

Tarihi

29.07.2002

Diplomayı Veren Üniversite

Marmara Üniversitesi-İstanbul

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

Hadis

Tezin Adı

İmam Malik’in Muvatta Adlı Eserine Giriş

Lisans

Mezuniyet Tarihi

11/07/1995

Diplomayı Veren Üniversite

Medine İslam Üniversitesi

Fakülte

İslam Hukuku

Bölüm

Fıkıh ve Fıkıh Usulü

Öğretmenlik Yeterlilik Belgesi

Tarihi

28.09.1988

Belgeyi Veren Kurum

Cezayir Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

Enstitü

Teknoloji Enstitüsü

Bölüm

Teknoloji Eğitimi (Fizik)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Diploması (CSAA)

Tarih

26.05.2010

Belgeyi Veren Kurum

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (AAOIFI)

 

Eğitimler ve Katıldığı Konferanslar

Adı

Tarihi

Düzenleyen

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

14.12.2009 – 15.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Eğitimi

16.12.2009 – 19.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)

Faizsiz Finans Kuruluşları Kurulu Danışma Kurulu 9. Konferansı

26.05.2010 – 27.05.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

01.12.2010 – 02.12.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı III

10-12 Aralık 2010

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı (Afyonkarahisar)

Uluslararası “İslam İktisadı: Realiteler ve Beklentiler” Sempozyumu

23-24 Şubat 2011

İktisat, Ticaret ve İşletme Bilimleri Enstitüsü, Gardaye Üniversitesi, Cezayir

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

10 Ekim 2011

Beytu El-Maşura, Doha/Katar

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

21-22 Aralık 2011

Şura / Kuveyt

Albaraka 33. Dönem Toplantısı

25-26/07/2012

Albaraka Grubu / Cidde

Uluslar Arası Sempozyum ‘‘İslamî Sukuk: Bugünü Ve Geleceği’’

25-26 NİSAN 2013

Marmara Üniversitesi İstanbul

Albaraka 34. Dönem Toplantısı

16-17 Temmuz 2013

Albaraka Grubu / Cidde

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

21-22 Kasım 2013

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

İslam Fıkıh Akademisi 21. Oturumu

23-24 Kasım 2013

İslam Fıkıh Akademisi

Libya’nın Cumhuriyet Bankası

01 Aralık 2013

 

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

17-18 Aralık 2013

Şura / Kuveyt

 

Yayınlanmış Araştırma ve Makaleleri

Adı

Yayınlandığı Dergi

Yayın Yılı ve Sayısı

el-Venşerîsî ve el-Mi'yâr Adlı Eseri

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2006 - 08

Muvatta'daki Hadis Istılahları

Hadis Tetkikleri Dergisi

2007 - 01

İmam Malik'in Muvatta'daki Fıkıh Yöntemi

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2007 - 09

İmam Malik'in Muvatta'daki Usulü

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2008 - 12

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

2010-12

Kitâbu Ahkâmi's-sûk, Yahya b. Ömer
(Edisyon Kritik)

(İSAM) İslam Araştırmaları Merkezi

2011

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

Ekim 2010-16

Malî Konular ile İlgili Fıkhî Kâide ve Dâbıtlar

http://iefpedia.com/arab/?p=25065
İslam İktisadı ve Finans Ansiklopedisi

01.03.2011

Türkiye'de İslami Bankacılık tecrübesi.

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

2011 Doha/Katar

Menkul kıymetlerin ihracı ve ikincil piyasalarda tedavülü (Hisse Senetleri, Sukuk ve Yatırım Fonu Katılım Belgeleri)

ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM İSLAMÎ SUKUK: BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Marmara Üniversitesi
25-26/04/2013

 

VI. Yayına Hazır Araştırma ve Makaleleri

Tekafül Sigortası ve Türkiye Tecrübesi
Finansal İşlemlerin İslam Hukuku'ndaki Temelleri

Mehmet ODABAŞI Detay

ÖĞRENİM DURUMU:

1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk okul ve İmam – Hatip Lisesini (1993) Sivas'ta bitirdi. Lise'de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1998 yılında buradan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku doktora tez dönemindedir. 1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu'nun yayınladığı "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eseri "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye çevirdi.

LİSANS

1993-1998 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

YÜKSEK LİSANS

2002-2005 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı
Tez Konusu: "Amelü Ehli'l-Medine Anlayışının İmam Malik'in Fıkıh Doktrinine Etkileri"
THE THEORY OF MADINAN AMAL AND İTS EFFECTS ON THE JURISPRUDENCE OF AL-IMAM MALIK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin ATAR

DOKTORA (Devam Ediyor)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı - 2005
Tez Konusu: "BİR MENKUL KIYMET TÜRÜ OLARAK SUKÛKU'L-İCÂRE VE İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
"SUKUK AL-IJARAH AS A TYPE OF SECURITIES AND ITS EVALUATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW"
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Yaran

BAZI ESERLERİ

1. "Faizsiz Bankacılık Standartları", AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye (Tercüme, İsak Emin Aktepe ile birlikte.), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.
2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008.
3. Muhtasar Fethu'l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.
4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay, İstanbul 2002.
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme), Polen Yay., İstanbul 2005.
6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul 2001.