BİREYSEL ÜRÜNLER

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

 

DASK ile binalarınızı depremin doğrudan veya dolaylı olarak vereceği zararlara karşı teminat altına alın!

DASK, deprem ve bundan kaynaklı büyük çaplı kayıpların yaşanması durumuna karşın geliştirilmiş olan zorunlu sigorta türüdür. Bu zorunlu deprem sigortası ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmaktadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde DASK’a ya da sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Sigorta kapsamında yalnızca binalar sigortalanmaktadır. Bu sigortanın yanı sıra eşyalarınızı sigortalatmak için konut sigortasını inceleyebilirsiniz.

DASK Nedir?

17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurulu (DASK), depreme karşı tüm konutları güvence altına almak, mali kayıpları teminat altına almak ve sigorta bilincinin oluşumuna katkı sağlamak gibi amaçlara hizmet etmek için kurulmuştur.

Kimler Yararlanabilir?

DASK zorunlu deprem sigortası, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabilir. Fakat kiracılar yalnızca “Sigorta Ettiren” olarak ev sahibinin adıyla bu işlemi gerçekleştirebilir. Tazminatlar kiracılara değil; ev sahibine ödenir.

İhtiyaç Duyulan Bilgiler

 • Sigortalının adı, TCKN bilgisi, vergi kimlik numarası, telefon numarası, adresi
 • Sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgisi, yapı tarzı, inşa yılı, kat sayısı, hasar durumu
 • Dairenin brüt yüz ölçümü (m2), kullanım şekli

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

 • Deprem                                                                                                                     

Depreme bağlı oluşabilecek;                                                                                                          

 •    Yangın                                                                                                                    
 •    İnfilak                                                                                                                     
 •    Yer kayması                                                                                                          
 •    Tsunami                                                                                                                 
 •    Diğer bina hasarları                  

Kapsamda Olan Binalar

27.09.2000 tarihinden itibaren yürürlüğü giren kanun kapsamında;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabiidir.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı kamu konutları kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler                                                                          
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları vLe civarında ve mezralarda yapılan binalar.                                                                                                                           
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,                                  
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,                                                       
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, 
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,                                                                                                                                                          
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Apartmanda Ortak Alanlar İçin Teminatlar

 • Temeller
 • Merdivenler
 • Ana duvarlar, ortak duvarlar, bahçe duvarları
 • Asansörler
 • Çatılar ve bacalar
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler

Teminat Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Primlerinin DASK tarafından belirlendiği zorunlu deprem sigortası prim miktarları bina yapısı, yüzölçümü, risk bölgesi durumu gibi faktörlere göre farklılık göstermektedir.

Sigorta bedeli tespiti sırasında, sigortalanan meskenin yapı tarzı için Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ve aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Sigorta bedeli hiçbir şekilde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.