YASAL BİLGİLENDİRMELER

Kişisel Verilerin Korunması

Saygıdeğer Müşterilerimiz,

NEOVA KATILIM SİGORTA AŞ olarak, siz değerli müşterilerimizin ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Şirketimiz ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunlar ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda Veri Politikamızı sizlerle paylaşıyoruz.

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikayetlerinize karşı azami hassasiyet göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Saygılarımızla.

I. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Neova Katılım Sigorta AŞ olarak kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Neova Katılım Sigorta olarak taahhüt etmekteyiz.

II. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından yayımlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Neova Katılım Sigorta, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olması halinde bu değişikliklerin kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. Ancak Şirketimiz tarafından yapılan işlemlerde özellikle hizmet alanların beyanları esas alınmaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi: Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 4’üncü maddesi (c) bendi hükmünce kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönetmeliği’ne göre siler veya yok eder.

Önemle belirtelim ki, Neova Katılım Sigorta, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak maksadıyla sizler için ayrıca bir başvuru formu da Şirketimiz tarafından hazırlanmış ve web sayfamızda sunulmuştur.

Kişisel verileri işlenen kişiler olarak, web sayfamız üzerinden başvurarak kendi verinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Şirketimize ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Doğruluk ve Veri Güncelliği

Neova Katılım Sigorta bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şirketimiz, müşteriler ya da Şirketimiz ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Sigorta ettirenlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre beyan yükümlülüklerinin farkında oldukları kabul edilir ve müşterilere şirketimiz tarafından hatırlatılır. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgeler üzerinden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemler alınır.

Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Şirketimiz de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Kişisel verileri paylaştığımız broker, acente, sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinden de verileri koruması talep edilir.

IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, poliçe ve teklif işlemleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile hasar süreçleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerinizin yönetilmesi ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sigorta teklifleri ve sigorta sözleşmeleri kapsamında poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, hukuki işlemler ve rücu süreçlerinin yönetilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat ve iadelerin yapılabilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla işlenebilecektir.

V. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları başlığı altında sıralanan işlemlerin ifası için; Neova Katılım Sigorta Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri,  resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Bu kapsamda Neova Katılım Sigorta’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilebilecektir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği mekanlarda, çevresel güvenlik önlemleri gereği; kapalı devre kamera kaydı yapılmakta olup bu kayıtlar “ses+görüntü” veya sadece “görüntü” şeklinde olabilmektedir. Söz konusu kişisel veriler (ses ve/veya görüntü) 90 gün süreyle saklanmakta ve müteakiben silinmektedir. Saklanma süresi içinde tutulan kayıtlar İç Denetim Başkanlığı ve yasal kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir. Bu sebeple ilgili kişilere yönelik konuyla ilgili Aydınlatma Bildirimi herkes tarafından görülebilecek şekilde duvara asılmak suretiyle yapılmaktadır.

VI. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4 ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

VII. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Sizlere ait veriler daha uygun tekliflerin alınabilmesi, koasürans amaçlı sigorta şirketleri ve reasürans sözleşmelerinin akdi için reasürans şirketleri ile paylaşılmaktadır

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

Neova Katılım Sigorta gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu tarafları mutlaka veri güvenliğine ilişkin tedbirleri almaya zorlamaktadır.

Reklam Amaçlı Veri İşleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Buna karşın hizmetin sağlanabilmesi, sigorta poliçesi zeyilnamelerinden haberdar etmek ve süresi biten poliçeleri hatırlatmak amacıyla müşterilerimize ulaşılabilmektedir.

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da Şirketimiz riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri kişisel verileri işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin Veri İşlemesi

Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler Kanun ve sair mevzuat (1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Neova Katılım Sigorta, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Şirketimiz, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. Bu kapsamda ilgili sigortası poliçelerinde kişilerden TTK kapsamında beyanlar alınabilecektir.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Şirketimiz, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Neova Katılım Sigorta A.Ş. kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Neova Katılım Sigorta’ya ait web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer sistem veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir.

Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

VIII. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere acentelerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, Neova Katılım Sigorta tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla hâkim hissedar ile ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Şirketimiz, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 • Sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi ve daha iyi bir teklif verilebilmesi amacıyla diğer sigorta ve reasürans şirketlerine
 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Şirketimizin tedarikçilerine
 • Neova Katılım Sigorta kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

IX. İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11’inci madde kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Kişisel verileri işlenen kişiler olarak, web sayfamız üzerinden başvurarak kendi verinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

Buna karşın Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Neova Katılım Sigorta kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edilebilen başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak yine şirketimiz adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Şirketimiz, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

X. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Neova Katılım Sigorta’daki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

XI. İşlem güvenliği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XII. Denetim

Şirketimiz, Kanun’un 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünce gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XIII. İhlallerin Bildirimi

Neova Katılım Sigorta kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. “Veri gizliliğine/mahremiyetine” aykırı bir husus olması sebebiyle veri ihlali olduğunu Kanun’un 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmünce Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

XIV. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, “IX. İlgili Kişinin Hakları” maddesinde yazılı olan hususlar hakkında şirketimize yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Kanun’un 13’üncü maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Başvurularınızı, aşağıda sunduğumuz Başvuru Formu’nda belirtilen usule uygun olarak yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

KVKK Bilgi ve Talep Formu