Bize
Güvenebilirsiniz!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Amaç

Sigorta Sözleşmesi yapma lisansı sahibi olan Neova Sigorta A.Ş., kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda sigortalılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile diğer ilgililerin bilgilendirilmesine azami önem göstermektedir. Kurumumuzun bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı, işlenmesi ve 3. kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi siz değerli sigortalılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile diğer ilgililerin bilgilerine sunmamız gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması politikası, sigortalılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile potansiyel sigortalılara uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve 3. kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Amaçları İncele

Siz değerli mürtebitlerimiz ile rabıtanın gereği iş ve hizmet akışını sağlayabilmemiz için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi zaruret arz etmektedir. Bu veriler, sigortalıların poliçelerinin tanzimi, mağdurların zararlarının tespiti, tazminatlarının ödenmesi, acentelerin işlem yapabilmeleri, çalışanların özlük hakları gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Paylaştığınız bu veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde kurumumuzca hizmet gayesi ile kullanılmaktadır. Şirketimiz, mürtebitlerine ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına, ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kurumlar İncele

Kişisel verileriniz, Sigortacılık kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Afet Sigortaları Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, TSRB (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), Hazine Müsteşarlığı, mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hâkim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, hasar tespit, operasyon ve giderim faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, kurumumuz içerisinde kurum adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. veriler, sadece sigortacılık faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri İncele

Kişisel verileriniz, genel müdürlük, bölge müdürlükleri, müşteri hizmet merkezlerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız, mobil uygulamamız, anlaşmalı acente ve brokerlerimiz, iş ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Kurumumuz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Haklarınız İncele

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır;

Kişisel verilerinizin:

  • 1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  • 2. İşlenmişse bilgi talep etmek,
  • 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  • 5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • 6. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  • 8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
  • 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kurumumuz, internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek verileri toplanırken Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının Site'yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

Saygılarımızla,

Neova Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü